REGULAMIN :

§ 1

Niniejszy regulamin został opracowany w oparciu o ustawę „o bezpieczeństwie imprez masowych” z dnia 20 marca 2009 r.  (Dz.U. 2009.62.504) i obowiązuje na terenie Hali Widowiskowo - Sportowa w Koszalinie, ul. Śniadeckich 4

 

 

§ 2

Hala Widowiskowo - Sportowa służy do organizacji i przeprowadzania imprez masowych:  zawodów sportowych, imprez kulturalnych i rozrywkowych.

§ 3

Hala Widowiskowo - Sportowa nie jest powszechnie dostępna.

§ 4

Umowy zawierane na udostępnienie Hali Widowiskowo - Sportowej muszą być zgodne z powszechnie obowiązującym prawem.

§ 5

W czasie imprezy na terenie  Hali Widowiskowo - Sportowej przebywać oraz korzystać z jej urządzeń mogą osoby,  posiadające przy sobie aktualny bilet wstępu lub inny dokument (karnet, zaproszenie, legitymację dziennikarską, identyfikator lub inny dokument określony przez organizatora imprezy).

§ 6

Bilet wstępu lub dokument uprawniający do przebywania na obiekcie w czasie imprezy należy okazywać na żądanie służb porządkowych i informacyjnych.

§ 7

Widzowie zajmują miejsca na widowni zgodnie z oznaczeniem na bilecie lub karnecie.

§ 8

Uczestnicy imprezy zobowiązani są do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych obowiązujących na terenie Hali Widowiskowo - Sportowej.

§ 9

Warunki przebywania na terenie Hali Widowiskowo - Sportowej w dniach, w których nie odbywają się imprezy określa właściciel.

 

II  Kontrola wejścia

§ 10

Każda osoba wchodząca na Halę Widowiskowo - Sportową w dniu imprezy zobowiązana jest do okazania służbie porządkowej, bilet lub inny dokument uprawniający do wstępu. Okazanie odbywa się przy wejściu i bez wezwania.

§ 11

Służby porządkowe uprawnione są do:

- sprawdzania uprawnień do przebywania na imprezie masowej.

- legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości.                                                                                  

- przeglądania zawartości bagaży i odzieży w celu ustalenia obecności przedmiotów 

   niebezpiecznych lub niedozwolonych wymienionych w § 21  niniejszego regulaminu.                                                                                   

- wezwania  do opuszczenia obiektu przez osoby nieuprawnione lub  zakłócające porządek.

- ujęcia w celu niezwłocznego przekazania Policji osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia  

   lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.

Czynności wymienione wyżej powinny być wykonywane w sposób najmniej naruszający godność ludzką oraz inne dobra osobiste osoby, w stosunku do której zostały podjęte.

§ 12

Nie mają prawa wstępu na obiekt:

- osoby wpisane do rejestru osób, którym zakazano wstępu na imprezy masowe,

- osoby nie posiadające ważnego biletu wstępu,

- osoby wnoszące alkohol, środki odurzające, środki psychotropowe, wyroby pirotechniczne  lub wybuchowe lub inne niebezpieczne przedmioty i narzędzia,

- osoby odmawiające kontroli bagażu bądź odzieży, 

- osoby odmawiające wylegitymowania się wiarygodnym dokumentem

- osoby, których identyfikacja z zamieszczonej w dokumencie fotografii jest utrudniona  (założona na twarz „kominiarka”, szalik lub wymalowana barwami klubowymi).

§ 13

Służby porządkowe mają prawo usunąć z obiektu.

- osoby zakłócające porządek publiczny.                                                                 

- osoby zachowujące się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej.                                        

§ 14

W przypadku gdy działania podjęte przez służby porządkowe są nieskuteczne organizator występuje o pomoc Policji.

§ 15

Osoby, które nie posiadają aktualnego biletu wstępu i osoby stwarzające ryzyko niebezpieczeństwa nie będą wpuszczane na teren Hali Widowiskowo - Sportowej.

 

III Zasady zachowania na terenie Hali Widowiskowo - Sportowej.

§ 16

Osoby obecne na imprezie masowej obowiązane są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych uczestników, a w szczególności przestrzegać regulaminu obiektu i imprezy.

§ 17

Wszyscy uczestnicy imprezy mają obowiązek wykonywać polecenia służby porządkowej organizatora, Policji, Straży Pożarnej oraz spikera

§ 18

Widzowie powinni zajmować miejsca oznaczone na bilecie lub karcie wstępu, chyba że zostaną inaczej poinstruowani przez organizatora lub służby porządkowe.

§ 19

Wszystkie wejścia i wyjścia oraz drogi ewakuacyjne muszą pozostawać dostępne.

§ 20

W przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia osoby obecne na obiekcie powinny:

- natychmiast powiadomić służby porządkowe,

- użyć sprzętu gaśniczego,

- unikać paniki,

- stosować się do poleceń służb porządkowych i komunikatów nadawanych przez głośniki,

- kierować się do wyjść ewakuacyjnych oznaczonymi drogami,

- nie utrudniać dojazdu służbom ratowniczym.

 

IV Zakazy                                      

§ 21

Osobom obecnym na imprezie masowej zabrania się wnoszenia i posiadania na terenie Hali  Sportowo - Widowiskowej następujących przedmiotów:

a ) broni wszelkiego rodzaju, materiałów pirotechnicznych i pożarowo niebezpiecznych oraz  innych  

     niebezpiecznych przedmiotów.                                                                                               

b ) przedmiotów które mogą być użyte jako broń lub pociski.                                                                  

c ) pojemników z gazem, substancjami żrącymi lub farbującymi.                                                         

d ) butelek, kubków lub puszek wykonanych z kruchego pękającego lub szczególnie twardego materiału.

e ) przedmiotów o dużej objętości jak drabiny, stołki, krzesła, skrzynie, walizy. 

f ) napojów alkoholowych (z wyjątkiem napojów alkoholowych posiadających nie więcej niż 3,5 % alkoholu zakupionych na terenie obiektu sportowego), środków odurzających i psychotropowych.                          

g ) drzewców do flag lub transparentów.

h ) instrumentów do wytwarzania hałasu z napędem mechanicznym.                                                   

i ) zakładania na hali sportowo - widowiskowej kominiarek oraz masek uniemożliwiających identyfikację.         

§ 22

Ponadto zakazuje się:     

a) wchodzenia lub przechodzenia przez urządzenia nie przeznaczone do powszechnego użytku,

    szczególnie urządzenia oświetleniowe, reklamy, pomosty kamerowe, itp.   

b) wchodzenia na obszary, które nie są przeznaczone dla widzów np. płyta boiska, pomieszczenia 

    służbowe, stanowisko spikera , sędziów .                                                                       

c) prowadzenia sprzedaży towarów, kart wstępu, rozdawania druków lub ulotek oraz  

    przeprowadzania zbiórek bez zezwolenia organizatora.

d) rzucania wszelkimi przedmiotami.

e) wykonywania napisów na budowlach lub urządzeniach, malowania ich i oklejania.

f ) wprowadzania zwierząt.

§ 23

Osoby naruszające zasady porządku i bezpieczeństwa na terenie hali sportowo - widowiskowej będą pociągnięte do odpowiedzialności karno-administracyjnej.

§ 24

Wypadki lub szkody należy natychmiast zgłaszać organizatorowi imprezy.

                                                                                                 § 25

Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.hala.koszalin.pl oraz w biurze hali znajdującym się przy ulicy Śniadeckich 4, pokój 215.

 

                                  
Łukasz Bednarek
Dyrektor Hali Widowiskowo-Sportowej

Kalendarz wydarzeń

grudzień 2022
P W Ś C Pt S N
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Najnowsze galerie