Regulamin Imprezy

AZS Koszalin S.A.

 

 

§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) obowiązuje podczas meczów drużyny AZS Koszalin S.A. (dalej

„Impreza”) organizowanych na terenie Hali Widowiskowo-Sportowej w Koszalinie przy ulicy Śniadeckich 4 (dalej „Obiekt”).

2. Organizatorem Imprezy w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. 2009.62.504) jest AZS Koszalin S.A. z siedzibą w Koszalinie przy

ul. Piłsudskiego 56, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000265958, NIP 669-24-30-316, z kapitałem zakładowym w wysokości 950 000,00 zł., (dalej Organizator).

3. Osoby przebywające na terenie imprezy podlegają przepisom porządkowym dotyczącym tego terenu, przepisom niniejszego Regulaminu oraz przepisom ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. 2009.62.504)

4. „Uczestnik Imprezy” oznacza osobę biorącą udział w imprezie na podstawie ważnego biletu, karnetu lub innego dokumentu wydanego przez Organizatora uprawniającego do wstępu na Imprezę.

5. Uczestnicy Imprezy mogą przebywać na terenie Obiektu na 60 minut przed rozpoczęciem meczu i do 30 minut po zakończeniu Imprezy.

6. Zespoły uczestniczące w rozgrywkach uprawnione są do korzystania z szatni na 90 minut przed rozpoczęciem

meczu i 60 minut po jego zakończeniu.

7. O zasadach korzystania z ciągów komunikacyjnych, sektorów, miejsc oraz o sposobie i czasie opuszczania obiektu przez kibiców decyduje organizator imprezy.

8. Wejście i przebywanie osób na terenie imprezy oznacza ich bezwzględną akceptację niniejszego Regulaminu.

 

§2 Bilety i karnety

1. Wstęp na teren Imprezy jest odpłatny i możliwy za okazaniem stosownego biletu wstępu lub karnetu lub innego dokumentu wydanego przez Organizatora uprawniającego do wstępu na Imprezę. Na Imprezę może wejść każda osoba pełnoletnia.

Osoba małoletnia (do 15-tego roku życia) może być uczestnikiem Imprezy tylko pod opieką osoby dorosłej i na wyłączną odpowiedzialność osoby dorosłej, pod której pieczą pozostaje.

Dzieci do lat 6 mogą uczestniczyć w Imprezie wyłącznie z opiekunem prawnym bez konieczności posiadania biletu lub karnetu, w takim przypadku Organizator nie gwarantuje miejsca siedzącego dla osoby małoletniej.

2. Zasady wykorzystania zakupionego biletu, karnetu lub innego dokumentu wydanego przez Organizatora

uprawniającego do wstępu na Imprezę:

a) Zakupiony karnet lub bilet wstępu należy zabezpieczyć w taki sposób aby nie uległ uszkodzeniu lub zagubieniu,

b) Bilet lub karnet niewykorzystany nie podlega zwrotowi,

c) Organizator nie wydaje duplikatów zniszczonych lub zagubionych biletów,

d) Bilet uszkodzony, nie posiadający kuponu kontrolnego bądź z nieczytelnym kodem kreskowym jest nieważny i nie podlega refundacji ani zamianie na inny bilet,

e) Karnet uszkodzony, nie posiadający naklejki kontrolnej bądź z nieczytelnym kodem kreskowym jest nieważny i nie podlega refundacji ani zamianie na inny karnet,

f) Posiadany przez uczestnika Imprezy bilet, karnet lub inny dokument wydany przez Organizatora uprawniający

do wstępu na Imprezę jest jednoosobowy, nie uprawnia do wprowadzania osoby towarzyszącej i dzieci powyżej 6 roku życia,

3. W przypadku gdy osoba niepełnosprawna chce uczestniczyć w Imprezie wraz z opiekunem każda z tych osób

zobowiązana jest do nabycia biletów lub karnetów.

4. Bilet upoważnia do jednorazowego wejścia na teren Imprezy.

5. Karnet upoważnia do wejścia na mecze rundy zasadniczej w sezonie 2012/2013.

6. Zakupiony bilet, karnet lub inny dokument wydany przez Organizatora uprawniający do wstępu na Imprezę

stanowi indywidualną zgodę Organizatora na wstęp na Imprezę, która może być cofnięta w każdej chwili, z

przyczyn związanych z koniecznością zachowania zasad bezpieczeństwa. Upoważnia to do otrzymania jedynie

zwrotu całości lub części ceny wydrukowanej na bilecie, w zależności od tego czy zgodę cofnięto przed wejściem na Imprezę, czy w jej trakcie. W przypadku cofnięcia zgody, o której mowa powyżej z przyczyn zawinionych przez posiadacza biletu lub karnetu, zwrot ceny biletu lub karnetu nie przysługuje.

7. Zakupiony bilet, karnet lub inny dokument wydany przez Organizatora uprawniający do wstępu na Imprezę nie może być używany w jakichkolwiek akcjach reklamowych i promocyjnych (w tym w charakterze nagrody w

konkursach lub loteriach), a także do jakichkolwiek innych celów komercyjnych lub handlowych osób trzecich,

bez uprzedniej zgody Organizatora.

8. Zakazuje się odsprzedaży biletu, karnetu lub innego dokumentu wydanego przez Organizatora uprawniającego do wstępu na Imprezę po cenie różnej niż wskazana na bilecie lub karnecie pod rygorem unieważnienia biletu, karnetu lub innego dokumentu wydanego przez Organizatora uprawniającego do wstępu na Imprezę bez prawa żądania zwrotu kosztów poniesionych w związku z jego zakupem.

 

§3 Kontrola i zachowanie

1. Organizator powołuje służby porządkowe w tym pracowników agencji ochrony osób lub mienia, do których

należy dbanie o bezpieczeństwo osób uczestniczących w Imprezie, w tym do kontroli uprawnień uczestników do wstępu na teren Imprezy. Członkowie służb porządkowych posiadają identyfikatory umieszczone w widocznym miejscu i zawierające: nazwę wystawcy, numer identyfikacyjny, termin ważności, pieczęć i podpis wystawcy.

2. Każda z osób obecnych na Imprezie jest obowiązana na wezwanie okazać służbie porządkowej dowód tożsamości (legitymacja, dowód osobisty).

3. Osoby obecne na Imprezie są obowiązane zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej Imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu.

4. Uczestnicy Imprezy zobowiązani są stosować się do zarządzeń i poleceń policji, służb porządkowych oraz spikera.

5. Służby porządkowe, legitymując się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, mają prawo wobec osób uczestniczących w Imprezie przy wejściu na teren Imprezy, a także w jej trakcie do:

a) sprawdzania i stwierdzania uprawnień osób do uczestniczenia w Imprezie masowej, a w przypadku

stwierdzenia braku takich uprawnień - wezwania ich do opuszczenia terenu Imprezy masowej;

b) legitymowania w celu ustalenia ich tożsamości,

c) przeglądania zawartości bagaży, i odzieży, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają

przedmioty, o których mowa w punkcie 6 i w § 3 ust. 1 pkt a) niniejszego Regulaminu,

d) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się

niezgodnie z niniejszym Regulaminem lub Regulaminem obiektu, a w przypadku niewykonania tych poleceń

- wezwania ich do opuszczenia Imprezy;

e) stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających lub podobnych technik obrony oraz

kajdanek, w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka służby

porządkowej, służby informacyjnej lub inną osobę oraz niewykonywania poleceń, o których mowa w ust. 5

pkt c, na zasadach określonych w art. 38 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.

f) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla dóbr

powierzonych ochronie (np. życia lub zdrowia ludzkiego) oraz osób dopuszczających się czynów

zabronionych.

6. Organizator odmówi wstępu na teren Imprezy lub wyprosi z terenu Imprezy osobę:

a) nieposiadającą ważnego biletu lub karnetu lub innego dokumentu wydanego przez Organizatora uprawniającego do wstępu na Imprezę,

b) u której stwierdzono posiadanie broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych, noszących buty o metalowych zakończeniach oraz jakiekolwiek inne przedmioty (np. puszki, opakowania szklane, napoje, pasy), które mogą stanowić zagrożenie dla innych uczestników Imprezy oraz w innych uzasadnionych przypadkach,

c) co do której obowiązuje orzeczony przez sąd: środek karny w postaci zakazu wstępu na imprezę masową lub

nakaz powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych, na podstawie

art. 6 pkt 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich,

d) odmawiającej poddaniu się czynnościom, o których mowa w ust. 5 powyżej,

e) będącej pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających,

f) naruszającej którykolwiek z zakazów wymienionych w § 4 niniejszego Regulaminu.

7. Przez osobę nie posiadającą uprawnień do wstępu na Imprezę rozumie się również osobę posiadającą bilet ulgowy zamiast biletu normalnego.

8. Organizator zastrzega sobie prawo, w połączeniu z wszystkimi innymi postanowieniami i dyrektywami, które

będą uwidocznione na bilecie wstępu na Imprezę lub umieszczone na tablicy informacyjnej w miejscu Imprezy do odmówienia wstępu na teren Imprezy lub nakazania opuszczenia terenu Imprezy osobie naruszającej

jakiekolwiek postanowienia niniejszego regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

9. W przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa Organizator ma prawo żądać, aby posiadacz biletu, karnetu innego dokumentu wydanego przez Organizatora uprawniającego do wstępu na Imprezę, opuścił teren Imprezy a także podjąć odpowiednie kroki, aby żądanie zostało wykonane. Dotyczy to w szczególności sytuacji, w których uczestnik Imprezy zakłóca porządek publiczny, zachowuje się agresywnie lub niezgodnie z regulaminem Imprezy.

 

 

 

§4 Zakazy

1. Zakazuje się:

a) wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy:

o broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów (w tym w szczególności przedmiotów szklanych,

metalowych lub innych przedmiotów mogących w opinii Organizatora zostać uznane za niebezpieczne),

· materiałów wybuchowych

· wyrobów pirotechnicznych,

· materiałów pożarowo niebezpiecznych,

o narkotyków , środków odurzających lub innych substancji psychotropowych,

o żywności i napojów nabytych poza terenem Imprezy,

o siedziska składanego lub turystycznego,

o instrumentów muzycznych i jakichkolwiek innych przedmiotów i urządzeń, które mogą służyć

zagłuszaniu przebiegu Imprezy lub w jakikolwiek inny sposób uniemożliwiać sprawne przeprowadzenie

Imprezy zgodnie ze scenariuszem,

o flagi lub tablicy niebędącej w bezpośredni sposób związanej z Imprezą lub przekraczającej swym

rozmiarem wielkość 1m kwadratowego (wszelkiego rodzaju transparenty należy zwinąć na każde

wyraźne polecenie Organizatora),

b)  wnoszenia na teren Imprezy wszelkich napojów alkoholowych,

c) spożywania w trakcie Imprezy napojów alkoholowych poza miejscami do tego wyznaczonymi, w których  dopuszcza się spożycie napojów alkoholowych do 3,5 % alkoholu,

d) wchodzenia lub przechodzenia przez budowle i urządzenia nie przeznaczone do powszechnego użytku

szczególnie fasady, płoty, mury, zamknięcia, urządzenia oświetleniowe, drzewa, maszty wszelkiego rodzaju

oraz dachy;

e) wchodzenia na obszary, które są niedopuszczone dla widzów (np. parkiet, szatnie itp.);

f) rzucania wszelkimi przedmiotami;

g) prezentowania w trakcie trwania Imprezy jakichkolwiek haseł okrzyków prowokujących lub nawołujących

do zakłócenia porządku i bezpieczeństwa, mogących stanowić zarzewie konfliktu, obraźliwych lub

poniżających inne osoby z uwagi na ich płeć, rasę, wyznanie, wiek, przekonania, poglądy polityczne,

orientację seksualną, przynależność do którejś z subkultur lub z jakiegokolwiek innego powodu;

h) rozniecania ognia;

i) pisania na budowlach, urządzeniach lub drogach, ich malowania i oklejania;

j) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza miejscami do tego wyznaczonymi i zaśmiecania terenu Imprezy;

k) wprowadzania zwierząt na teren Imprezy,

l) wprowadzania rowerów, skuterów oraz motocykli na teren Imprezy;

ł) prowadzenia jakiejkolwiek działalności handlowej lub reklamowej, prowadzenia akwizycji, zbiórek

pieniężnych lub innej działalności zarobkowej.

2. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy aparatów fotograficznych z wymienną optyką (z wyjątkiem amatorskich aparatów kompaktowych i cyfrowych o matrycy do 5 MPix), kamer, sprzętu nagrywającego audio-video. Tylko upoważnieni dziennikarze i fotografowie maja możliwość robienia zdjęć podczas trwania Imprezy. Nagrywanie video, bądź innego formatu (Dv, Dv Cam, Beta i inne) jest zabronione, z wyjątkiem osób do tego upoważnionych i posiadających odpowiednie zezwolenia (akredytacje).

3. Zabronione jest tarasowanie i zastawianie w jakikolwiek sposób wyjść i dróg ewakuacyjnych, dróg dojazdowych dla służb ratowniczych oraz hydrantów i innych urządzeń niezbędnych w przypadku prowadzenia akcji ratowniczej lub gaśniczej podczas Imprezy.

4. Organizator nie prowadzi depozytu przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie w trakcie Imprezy jest

zabronione.

 

§5 Odpowiedzialność

1. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na terenie Imprezy będą pociągnięte do odpowiedzialności karno-administracyjnej.

2. Osoby nagminnie naruszające niniejszy Regulamin zostaną usunięte z terenu Imprezy lub przekazane Policji lub innym odpowiednim służbom mundurowym.

3. Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia i zmian w przebiegu Imprezy z uzasadnionych powodów, np.

ogłoszenie żałoby na terenie, w którym miała się odbywać Impreza, Siła Wyższa (tj. zdarzenie nagłe,

niespodziewane i niezależne od Organizatora), itp., a ponadto prawo do ustalenia i zmiany programu pod

względem artystycznym i czasowym bez wcześniejszego uprzedzenia uczestników Imprezy i bez jakiejkolwiek

rekompensaty z tego tytułu dla uczestników Imprezy.

4. W razie nieodbycia się albo odbycia Imprezy jedynie w części, Organizator nie będzie zobowiązany do

jakiejkolwiek rekompensaty lub odszkodowania wobec posiadacza biletu poza zwrotem całości (w przypadku

nieodbycia się Imprezy) w tym w szczególności nie będzie zobowiązany do zwrotu poniesionych przez posiadacza biletu kosztów przejazdu, noclegu lub innych kosztów poniesionych w związku z Imprezą lub jej odwołaniem.

5. W sytuacji, gdyby na mocy decyzji Organizatora został zmieniony termin Imprezy, zakupiony przez Uczestnika

bilet zachowuje ważność i ma moc obowiązującą w nowym terminie Imprezy.

6. W przypadku zmiany daty lub miejsca Imprezy, posiadacz biletu może zwrócić bilet przed rozpoczęciem Imprezy za zwrotem całości sumy, na jaką opiewał. Poza wskazanymi powyżej przypadkami bilet nie podlega zamianie na inny ani zwrotowi.

7. Uczestnik Imprezy nie posiada jakichkolwiek uprawnień kontrolnych względem Organizatora z tytułu

zakupionego biletu wstępu na Imprezę.

8. Odpowiedzialność Organizatora z tytułu odwołania Imprezy ograniczona jest względem uczestnika do wysokości wartości biletu wstępu na Imprezę.

 

§6 Postanowienia końcowe

1. Organizator w zakresie określonym Ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych i przepisami wykonawczymi jest uprawniony do utrwalania przebiegu Imprezy, a w szczególności zachowania osób , za pomocą urządzeń

rejestrujących obraz i dźwięk. Materiały zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Imprezy, mogące stanowić

dowody pozwalające na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub

dowody mające znaczenie dla toczących się takich postępowań, Organizator niezwłocznie przekazuje

prokuratorowi rejonowemu właściwemu ze względu na teren Imprezy lub Policji.

2. Zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Imprezy materiały, nie zawierające dowodów pozwalających na

wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowodów mających

znaczenie dla toczących się takich postępowań, przechowuje się po zakończeniu Imprezy przez okres co najmniej jednego miesiąca, a następnie ulegają komisyjnemu zniszczeniu.

3. Organizator ma prawo utrwalać przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy i Imprez w przyszłych latach, Organizatora oraz sponsorów. Wizerunek osób przebywających na terenie Imprezy

może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych,

reklamowych oraz promocyjnych. Osobie, której wizerunek został w ww. sposób utrwalony i wykorzystany nie

przysługują jakiekolwiek (w tym finansowe) roszczenia z tego tytułu.

4. Wszelkie prawa do nazwy i logo Organizatora są zastrzeżone na rzecz Organizatora.

5. Oficjalne programy i gadżety dotyczące Imprezy będą sprzedawane wyłącznie na Terenie Imprezy lub w

autoryzowanych przez Organizatora punktach sprzedaży.

6. Uczestnik Imprezy lub inna osoba przebywająca na Terenie Imprezy mogą być narażeni na ciągłe przebywanie w strefie dźwięków , mogących spowodować uszkodzenie słuchu, a także w strefie działania świateł stroboskopowych. Uczestnicy Imprezy uczestniczą w niej na własne ryzyko. Na szczególne niebezpieczeństwo narażone są kobiety w ciąży, oraz osoby chore na epilepsję.

7. Wszystkie pojazdy zaparkowane na terenie Imprezy przed Imprezą jak i w czasie trwania Imprezy zaparkowane na drogach ewakuacyjnych lub miejscach dojazdu służb ratowniczych i policji będą odholowane na parking na koszt właściciela pojazdu (Informacje dotyczące postoju i odbioru pojazdu będzie można uzyskać w biurze Organizatora Imprezy).

8. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Organizatora.

9. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.

10. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje do momentu oficjalnego zakończenia Imprezy przez Organizatora.

11.Niniejszy Regulamin jest dostępny:

- na stronie internetowej Organizatora: www.azs.koszalin.pl oraz

- w siedzibie Organizatora przy ul. Piłsudskiego 56 oraz autoryzowanych punktach sprzedaży biletów i karnetów

 

Koszalin dnia, 01 września 2012 roku

 

Kalendarz wydarzeń

lipiec 2020
P W Ś C Pt S N
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2


Najnowsze galerie